شماره حساب
هیئت جنت الرضا (ع)شاهرود
جهت واریز هدایا و نذورات

شماره کارت:
شماره حساب: ۰۱۰۹۶۴۳۶۶۶۰۰۴ – شماره کارت  ۶۰۳۷۶۹۱۵۹۴۰۹۸۱۵۴

بانک صادرات – به نام محسن مزجی – محمد مهدی کاشانی

 

جهت پرداخت کمک های مالی خود روی عکس زیر کلیک کنید

 

 

 

  آموزش استفاده از سامانه کلیک کنید